درباره روز جهانی محیط زیست:

درباره روز جهانی محیط زیست

روز جهانی محیط زیست برای اولین بار در سال 1972 از طرف سازمان ملل در نشست استکهلم به رسمیت شناخته شد. این روز همه ساله در ماه ژوئن در سراسر جهان مورد توجه مردم و مسئولین امر قرار می‌گیرد. اولین کنفرانس روز جهانی محیط‌ زیست در کشور کنیا و در سال 1987 برگزار شد. در سال 2011 محل برگزاری کنفرانس در هند تعیین گردیده است.

با توجه به اینکه ایران عضو تعداد قابل توجهی از کنوانسیون‌های بین المللی است،‌ لزوم برگزاری روز جهانی محیط زیست در کشور احساس می‌شد. این مهم در سال 1386 با برگزاری اولین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست و تاسیس دبیرخانه دائمی کنفرانس محقق شد.