نکات کلی راجع به نحوه تدوین مقاله به این صورت است که :

 • مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی نوشته شود و از نظر املایی و نگارشی به دقت تصحیح گردد؛
 • مقالات ارسالی باید در راستای محورها و موضوعات کنفرانس بوده و قبلا در کنفرانس و یا محل دیگری ارائه نگردیده باشند؛
 • مقالات ارسالی نباید صرفا ترجمه،اقتباس،و یا تلخیص باشد؛
 • مقالات می بایست حتی الامکان کاربردی بوده و از کلی گویی پرهیز نمایند؛
 • ارسال نسخه اصلی عکس ها با کیفیت مناسب همراه مقاله ضروری است؛
 • برای تهیه ی مقاله باید از نرم افزار Microsoft Word 2007 - 2010 و محیطWindows7  استفاده شود؛
 • مقاله کامل باید روی کاغذ A4 و حداکثر در 14 صفحه به صورت یک ستونی تهیه شود؛
 • فاصله خطوط از یکدیگرSingle  یعنی حدود 0.6  سانتیمتر باشد؛
 • بین خطوط مربوط به عنوان هر بند و اولین سطر آن بند خط خالی نباشد، اما بین  انتهای هر بند و شروع بند دیگر دو سطر خالی گذاشته شود؛
 • فاصله متن از لبه کاغذ از چپ و راست 2.5 و از پایین 3 سانتی متر و فاصله متن 3 سانتی متر باشد؛
 • در صورتی که متن شما انگلیسی است در تمام مقاله به جای قلم های B Titr  از Times New Roman به صورت پر رنگ با یک  بزرگتر و  به جای قلم های B Zar از Times New Roman با یک  کوچکتر استفاده شود. به این ترتیب در تمام متن سعی گردد همواره قلم انگلیسی متن یک شماره از قلم فارسی کوچکتر و قلم انگلیسی تیتر یک شماره از قلم فارسی بزرگتر و تمام قلم های انگلیسی Times New Roman  استفاده گردد.

1. عنوان

 • عنوان مقاله بین 5 تا20 کلمه باشد؛
 • عنوان: قلم BTitr اندازه 16 و وسط چین
 • نام نویسنده یا نویسندگان: قلم B Zar اندازه12
 • سمت سازمانی B Zar اندازه11 و در داخل پرانتز پست الکترونیکی نویسندگان قلم Times New Roman اندازه 11 (این قسمت به طور کامل به صورت زیر نویس)

چکیده مقالات ارسالی حداکثر 400 کلمه برای فارسی و حداکثر 250 کلمه برای انگلیسی (چکیده مقالات باید به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود)

 2. چکیده

 • چکیده باید شامل مقدمه (هدف تحقیق و بیان مساله)، مواد و روشها،  نتایج(یافته ها) و نتیجه گیری باشند.
 • متن چکیده با قلم B Zar اندازه13نوشته شود؛

ضوابط تهیه ی چکیده مقالات انگلیسی نیز همانند چکیده مقالات فارسی است با این تفاوت که چکیده مقالات انگلیسی با قلم Times New Roman  اندازه 11 تهیه و ارسال گردد.

3.کلمات کلیدی

 • تعداد کلیدواژه حداقل 5 کلمه.
 • کلمات کلیدی قلمB Zar   اندازه 13 ایجاد شود.

4. مقدمه

مقدمه در واقع نخستین بخش متن است و بخش عمده ای از متن شمرده می شود و جزیی بیرون از پیکره ی اصلی نوشته ی تحقیقی نیست.

5. متن اصلی مقاله

 • برای تشخیص بخش های اصلی و فرعی، می توان آنها را به طور سلسله مراتبی به نحو زیر از هم جدا کرد. یا به نحوی با تغییر اندازه و نوع قلم آن ها ارتباط بخش های مختلف را به مخاطب نمایاند.
  1.شماره بخش اول)  قلم  Bzar Bold    16

1-1. اول )  قلم  BTitr زیر بخش16,

1-2. زیر بخش دوم

1-2-1. زیر مجموعه اول از زیر بخش دوم)  قلم  BTtitr  و 14

2. شماره بخش دوم

 • هرگاه در نقل قول مستقیم، طول متن اصلی نقل شده از نیم صفحه تجاوز کند، آن را با تورفتگی متمایز می کنند و با حروف ریزتر می­آورند. در این صورت نیازی به استفاده از گیومه نیست.
 • چنانچه نیاز به استفاده از مواردی در هر بخش یا زیربخش باشد، لازمست تا از Bullet استفاده شود.

5-1 به کار گیری تصاویر در متن مقاله

برای ارسال مقاله به کنفرانس لازم است عکس ها با کیفیت مناسب در فایل به کار گرفته شود.

 • درصورت استفاده از جدول ونمودار الزاما باید در متن، پیش از نمایش آنها، ارجاع داده شده باشند. ارجاع در متن به صورت اشاره به شماره جدول یا نمودار خواهد بود(جدول شماره 1)؛
 • هرجدولی باید دارای شماره و عنوان باشد؛
 • ترتیب شماره های جداول همان ترتیب قرار گرفتن آنها در متن است؛
 • ارجاعاتی از قبیل "در جدول بالا" یا " در جدول زیر" ارجاع مناسبی نیست ؛
 • بهتر است هر جدول در نزدیک ترین محل نخستین ارجاع به آن قرار گیرد؛
 • حاشیه سمت راست و چپ بهتر است از حاشیه متن بیشتر نباشد و فاصله از سمت راست و چپ یکسان باشد؛
 • برای نوشتن عنوان جدول از قلم BZar  و  11پررنگ استفاده شود؛
 • قبل و بعد از جدول لازم است یک سطر خالی قرار داده شود.
 • الزاما از کلمه " شکل " برای نمودار و اشکال دیگر استفاده شود (شکل شماره 2)
 • برای نوشتن عنوان شکل یا نمودار از قلم BZar و  11پررنگ استفاده شود و پیش و پس از آن لازم است تا یک سطر خالی قرار گیرد.

5-2. به کارگیری فرمول ها و روابط ریاضی

برای نمایش روابط  و فرمول‌های ریاضی از جدول دو ستونی با خطوط  نامرئی مطابق زیر استفاده گردد که در ستون سمت راست، شماره رابطه که در متن با آن شماره ارجاع داده ‌شده است و در ستون سمت چپ رابطه یا فرمول نوشته شود. از کپی فرمول ها به صورت تصویر یا سایر اشکال خودداری کنید. پیش و پس از روابط، هیچ فاصله‌ای قرار داده نشود.

در نگارش فرمول ها از قلم ‌Times New Romans به اندازه 13استفاده شود.

5-3. نتیجه گیری وپیشنهادها

5-4. تقدیر و سپاسگزاری

6. فهرست ماخذ

 • برای استناد به منابع مورد استفاده در متن مقاله باید از روش APA استفاده شود.
 • برای استناد در متن (استناد درون متنی) ابتدا نام خانوادگی پدیدآورنده و سپس سال انتشار اثر داخل پرانتز درج می شود. بدین ترتیب که پس از ذکر نام خانوادگی پدیدآورنده، یک ویرگول و بعد یک فاصله قرار می گیرد و سپس سال نشر می آید و در ادامه بدون فاصله یک ویرگول و  بعد یک فاصله و شماره صفحه ذکر می شود. به نمونه زیرتوجه کنید:

      منبع فارسی: (ثمره ،1384 ،ص35)                                                     

      منبع لاتین : (Garden ، 1998، ص59)

 • خط اول مشخصات منابع باید کمی نسبت به سایر خطوط برآمدگی داشته باشد.

توجه شود که ابتدا منابع فارسی و در ادامه آن منابع غیر فارسی قرار داده شود و شماره ‌گذاری به صورت پیوسته آورده شود. قلم  منابع فارسی BZar 12 و قلم  منابع غیر فارسی TimesNewRoman با اندازه 11 (عنوان مجله ایتالیک) باشد.

برای دریافت آئین نامه تکمیلی نگارش مقالات بر روی لینک زیر کلیک کنید.
آئین نامه تکمیلی