1394-02-10
1394-02-18
مهلت ثبت نام 1394-02-22
مسابقات
اختراع ثبت شده
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1394-02-17
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1394-02-19
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1393-10-01
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1394-02-17
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1394-02-19
انتخاب برترین پایان نامه محیط زیستی
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1394-02-17
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1394-02-19
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1393-10-01
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1394-02-17
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1394-02-19
انتخاب برترین کتاب محیط زیست
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1394-02-17
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1394-02-19
سایر موارد: خبرنگار برتر، صنعت سبز، سازمان های غیردولتی (انجمن ها و NGOهای برتر و ...)
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1394-02-17
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1394-02-15
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1393-10-01
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1394-02-16
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1394-02-19
طرح پژوهشی
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1394-02-17
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1394-02-19
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1393-10-01
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1394-02-17
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1394-02-19
1394-03-11 08:00
1394-03-11 20:00