دوشنبه 11 خرداد 1394
07:30 تا 08:30
پذیرش میهمانان
پذیرش شرکت کنندگان نهمین کنفرانس ملی روزجهانی محیط زیست
محل برگزاری
دانشگاه تهران
دوشنبه 11 خرداد 1394
09:00 تا 10:30
افتتاحیه
افتتاحیه نهمین کنفرانس ملی روزجهانی محیط زیست
محل برگزاری
دانشگاه تهران
دوشنبه 11 خرداد 1394
10:30 تا 11:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی و پذیرش
محل برگزاری
دانشگاه تهران
دوشنبه 11 خرداد 1394
11:00 تا 13:00
نشست تخصصی
پنل علمی - تخصصی صیانت از آب؛ نجات زندگی
محل برگزاری
دانشگاه تهران
دوشنبه 11 خرداد 1394
13:00 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
نماز و ناهار
محل برگزاری
دانشگاه تهران
دوشنبه 11 خرداد 1394
14:00 تا 17:30
نشست تخصصی
نشست های تخصصی در سه سالن به صورت همزمان سالنA سالن B نصب پوستر
محل برگزاری
دانشگاه تهران
دوشنبه 11 خرداد 1394
17:30 تا 18:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی از شرکت کنندگان
محل برگزاری
دانشگاه تهران
دوشنبه 11 خرداد 1394
18:00 تا 19:30
اختتامیه
اختتامیه نهمین کنفرانس ملی روزجهانی محیط زیست
محل برگزاری
دانشگاه تهران
دوشنبه 11 خرداد 1394
19:30 تا 20:00
اختتامیه
اخذ گواهینامه مقالات پس از مراسم اختتامیه
محل برگزاری
دانشگاه تهران