برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 گواهینامه بین المللی ITCC انگلستان
1394-03-11 08:00-20:00
بدون محدودیت
1,000,000 ریال
2 ارزیابی اثرات زیست محیطی تصفیه خانه های فاضلاب
1394-03-12 08:00-12:00
15
2,000,000 ریال
3 تکنیک های تولید پاکتر جهت کاهش آلودگی در صنعت
1394-03-12 08:00-12:00
15
2,000,000 ریال
4 سناریونویسی در حوزه علوم و فنون
1394-03-12 08:00-12:00
15
2,000,000 ریال
5 گواهینامه بین المللی Nobel آلمان
1394-03-11 08:00-20:00
بدون محدودیت
1,200,000 ریال
6 گواهینامه بین المللی BQC یونان
1394-03-11 08:00-20:00
بدون محدودیت
1,000,000 ریال
7 گواهینامه بین المللی Swiss Cert هند
1394-03-11 08:00-20:00
بدون محدودیت
800,000 ریال
8 گواهینامه بین المللی QAL انگلستان
1394-03-11 08:00-20:00
بدون محدودیت
1,000,000 ریال
9 آشنایی با مبانی کاهش مصرف آب و تولید پساب در صنعت
1394-03-12 14:00-18:00
15
2,000,000 ریال
10 آشنایی با تحلیل سلسله مراتبی AHP و کاربرد آن در مهندسی محیط زیست
1394-03-12 14:00-18:00
15
2,500,000 ریال
11 گواهینامه بین المللیOXFORD Cert انگلستان
1394-03-11 08:00-20:00
بدون محدودیت
1,200,000 ریال
12 پدافند غیرعامل شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب
1394-03-12 08:00-12:00
15
2,000,000 ریال
13 تجارت کیفیت آب (رویکردی نوین در مدیریت و ارتقای کیفی آب)
1394-03-12 14:00-18:00
15
2,000,000 ریال
14 بررسی روند تغییرات کیفی تالاب انزلی در تحقیقات میدانی
1394-03-12 14:00-18:00
15
2,000,000 ریال
15 مدیریت شریانهای حیاتی در سوانح و بحران
1394-03-12 08:00-12:00
15
2,000,000 ریال
16 گواهینامه بین المللی LLC جمهوری چک
1394-03-11 08:00-20:00
بدون محدودیت
1,000,000 ریال
17 اصول و مبانی طراحی و ترسیم فنی در حوزه محیط زیست
1394-03-12 08:00-12:00
15
2,000,000 ریال
18 گواهینامه بین المللی ICS کانادا
1394-03-11 08:00-20:00
بدون محدودیت
1,200,000 ریال
19 گواهینامه بین المللی Asys اسپانیا
1394-03-11 08:00-20:00
بدون محدودیت
1,500,000 ریال
20 بینش هایی از نظریه بازیها پیرامون نقش دولت در حکمرانی پایدار محیط زیستی
1394-03-12 14:00-18:00
15
2,000,000 ریال
21 آشنایی با مدل SWAT و کاربرد آن در مدیریت منابع آب
1394-03-12 14:00-18:00
15
3,000,000 ریال
22 ارزیابی زیست محیطی طرح‌های آب و فاضلاب
1394-03-12 08:00-12:00
15
2,000,000 ریال
23 گواهینامه بین المللی GRS Group انگلستان
1394-03-11 08:00-20:00
بدون محدودیت
1,000,000 ریال
24 تصفیه درجای فاضلاب
1394-03-12 14:00-18:00
15
2,000,000 ریال
25 طراحی شبکه آب و ارتباط آن با GIS
1394-03-12 14:00-18:00
15
2,500,000 ریال
26 GIS و حمایت از تصمیم گیری و مدلسازی
1394-03-12 08:00-18:00
15
3,000,000 ریال
27 طراحی شبکه فاضلاب شهری با نرم‌افزار SewerCAD و GSS
1394-03-12 08:00-12:00
15
2,500,000 ریال