دهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست در خرداد ماه 1396 برگزار می گردد.
1395-02-21

دهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست در خرداد ماه 1396 با دعوت از دانشجویان، استادان، صاحب نظران و صنعتگران برگزار می گردد.